Taxateur Noord-West Friesland

Heeft u een taxatie nodig in de regio Harlingen - Leeuwarden - Bolsward en omliggende plaatsen?
Wij zijn uw goedkope taxateur voor een voordeligste taxatie en taxatierapport in Leeuwarden, Harlingen, Franeker, Bolsward, Makkum, Dronryp, en alle om en tussen liggende plaatsen.

Als erkend NWWI taxateur mogen wij in gebied 16 taxaties uitvoeren. De volgende plaatsen vallen in NHG gebied 16:

 • AKKRUM
 • TERHERNE
 • NES GEM BOARNSTERHIM
 • ALDEBOARN
 • BOAZUM
 • BRITSWERT
 • WIUWERT
 • RIEN
 • LYTSEWIERRUM
 • DEARSUM
 • SIBRANDABUORREN
 • WOMMELS
 • KUBAARD
 • IENS
 • EASTEREIN
 • ITENS
 • REAHUS
 • HIDAARD
 • FRANEKER
 • TZUM
 • HITZUM
 • ACHLUM
 • HERBAIJUM
 • DONGJUM
 • BOER
 • RIED
 • PEINS
 • SCHALSUM
 • ZWEINS
 • SKINGEN
 • WINSUM FR
 • HUNS
 • LEONS
 • BAARD
 • EASTERLITTENS
 • BAAIUM
 • WJELSRYP
 • SPANNUM
 • HINNAARD
 • WAAKSENS GEM LITT
 • TZUMMARUM
 • FIRDGUM
 • KLOOSTER LIDLUM
 • OOSTERBIERUM
 • SEXBIERUM
 • PIETERSBIERUM
 • WIJNALDUM
 • HARLINGEN
 • MIDLUM